นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท พีพีพี บ้านสวนแลนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เคารพความเป็นส่วนตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน บริษัทฯ จึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน โดยมิได้รับอนุญาต

 

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับ โดยทางตรง หรือทางอ้อม อันประกอบไปด้วย

1.1 ข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data)

หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส เป็นต้น

1.2 ข้อมูลติดต่อ (Contact Data)

เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

1.3 ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)

เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลชีวมิติ (Biometric Data) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวทุกประเภท

1.4 ข้อมูลทางการเงิน (Financial and Transaction Data)

หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต ข้อมูลรายได้ต่อเดือน ข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น

1.5 ข้อมูลทางเทคนิค และการใช้งาน (Technical and Usage Data)

หมายเลข IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบข้อมูลการค้นหา (Website Browsing) จากการใช้ข้อมูล Cookie ID ประเภทอุปกรณ์การตั้งค่า แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

1.6 ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ (Profile Data)

ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการแจ้งซ่อมออนไลน์ ประกาศเสนอขายที่ดิน หรือสมัครงาน ข้อมูลความสนใจ ความชอบ งบประมาณ เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า และข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ

1.7 ข้อมูลการตลาด และการสื่อสาร (Marketing and Communication Data)

การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากบริษัทฯ และบุคคลที่สาม (Third Party) รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น เทปบันทึกกรณีที่ท่านติดต่อเข้ามาทาง call center หรือผ่านทางช่องทาง social media อื่นๆ เป็นต้น

 

ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้กับบริษัท และบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลของมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่

 1. ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการตามที่ท่านประสงค์ หรือตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆ
 2. การให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ การบันทึกภาพของท่านผ่านกล้อง CCTV เป็นต้น

 

นอกจากนี้ เรายังมีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ เพื่อคำนวณอัตราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือทำข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ และหากข้อมูลสามารถกลับมาระบุตัวตนได้ เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะถูกใช้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

 

วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผ่านช่องทางของต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา
 2. ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของผู้ให้บริการอื่น

 

การเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น (Third-Party Links)

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อท่านคลิกลิงก์จากเว็บไซต์ของเราเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งถือว่าท่านได้สิ้นสุดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว ในกรณีที่เว็บไซต์อื่นมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

 

 1. เหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

2.1 เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (Consent)

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง และได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง

2.2 เพื่อเป็นการบฏิบัติตามสัญญา (Contract)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เช่น การให้บริการแก่ท่าน การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเรา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา

2.3 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทฯ มีการประมวลผลข้อมูล โดยมีเหตุผลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การป้องกัน และตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด

2.4 เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการ

2.5 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

 1. บริษัทฯ มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
 2. เพื่อป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงการบันทึกภาพในพื้นที่บริเวณโครงการ หรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในบริเวณดังกล่าว
 3. เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. เพื่อทำรายการตามที่ท่านประสงค์ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และคำร้องขอ หรือความคิดเห็นที่ท่านได้ให้ไว้ เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆ อาทิ กรอกเอกสารแบบสอบถาม เมื่อท่านแวะชมโครงการ เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทฯ และแจ้งความประสงค์ให้ติดต่อกลับ เพื่อให้ข้อมูลโครงการ หรือเพื่อดำเนินการตามอื่นๆ ตามที่ท่านร้องขอ
 2. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ
 3. เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัทจัดจ้าง หรือใช้บริการ
 4. เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท
 5. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอม

 

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อเข้าทำสัญญา เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบคุณภาพของสินค้า หรือบริการ หรือเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะกระทำภายใต้เหตุผลที่กฎหมายรองรับ โดยอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 

การตลาด (Marketing)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในด้านการตลาด และการโฆษณา เรามีกลไกการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลทางเทคนิค และการใช้งาน (Technical and Usage Data) และข้อมูลความสนใจ (Profile Data) ของท่าน เพื่อวิเคราะห์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เหมาะสมให้กับท่าน รวมถึงเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร นำเสนอสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นต่างๆ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดได้ผ่านช่องทางต่างๆ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การยกเลิกการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out) ด้านล่าง

 1. การยกเลิกการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out)

ท่านสามารถปฏิเสธไม่รับข่าวสารจากเราได้ โดยส่งอีเมลมาที่ perine.3ppp@gmail.com ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับข่าวสารทางการตลาด การยกเลิก/ปฏิเสธนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการแก่ท่าน หรือธุรกรรมอื่นใดที่ท่านมีกับบริษัทฯ

 

คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทำการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ให้บริการ และสร้างข้อมูลโปรไฟล์เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยไม่มีการเข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน ท่านสามารถจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราว์เซอร์ได้ เช่น การเลือกปิดคุกกี้บางประเภทตามที่ท่านต้องการ หากท่านต้องการทราบวิธีการจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ โปรดไปยังเมนูช่วยเหลือในเบราว์เซอร์ของท่าน โดยการปิดฟังก์ชั่นคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการทำธุรกรรม การใช้ฟังก์ชั่น และ การเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา

 

 1. รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการ และ/หรือ เพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ, แจ้งข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ, ติดต่อสื่อสาร เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตลาด และ/หรือ โปรแกรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และเราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งแก่ท่านตามรายละเอียดข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านไว้ก่อนหน้านี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคล หรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) เช่น บริษัทตัวแทน คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ Cloud Computing บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่เราทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปนั้น สามารถเก็บรวบรวม และใช้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงเท่านั้น
 • หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงาน

 

 1. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Security)

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด และเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

 1. จัดหมวดหมู่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลลับ (Confidential Information)
 2. มีมาตรการในการบริหารจัดการข้อมูล (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกันการดักฟัง ปลอมแปลงข้อความ การเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้รับอนุญาต เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย นโยบายการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เป็นต้น
 3. พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของเรา (Supplier/ Outsource/ Service Provider) มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามสัญญารักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับเรา
 4. จัดทำกระบวนการ เพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) และจะแจ้งให้ท่านทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

ทั้งนี้การรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย แม้เราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม เราจึงไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการเข้าถึงข้อมูล โดยมิได้รับอนุญาต (Unauthorized Access) ที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่ในกรณีที่เราเป็นผู้ละเลย

 

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention)

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมไว้ กรณีที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเราไปแล้ว บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลา 10 ปี หรือตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการตรวจสอบการให้สินค้าหรือบริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 

 1. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights)

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องใช้สิทธิตามช่องทางการติดต่อที่เราได้ให้ไว้ในหัวข้อ “7.ติดต่อเรา” เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับปริมาณ และความซับซ้อนของคำร้องขอ

6.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่าน โดยเร็วที่สุดรวมถึงอาจทำการลบข้อมูลของท่านออก เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอทราบ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

6.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.4 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลที่เราส่ง หรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่มีเหตุผลอื่นใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้

 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณี ดังนี้

 1. เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็น สำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
 2. ท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำการประมวลผลได้
 3. ท่านได้ทำการคัดค้านการประมวลผล
 4. มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
 5. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านการประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) และเราไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผล โดยประโยชน์อันชอบธรรม

6.6 สิทธิ์ในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. เมื่อไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจำเป็น เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
 2. เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องการห้ามมิให้มีการประมวลผลแทนการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 3. เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
 4. เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า

6.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลในกรณี ดังนี้

 1. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
 2. กรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 3. กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเหตุจำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า

6.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัทฯ ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ กระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. ติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อ เพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ดังช่องทางต่อไปนี้

 • บริษัท พีพีพี บ้านสวนแลนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • 5/214 ม.10 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
 • โทรศัพท์ 064-701-8008
 • อีเมล : 3ppp@gmail.com