โดยทั่วไปแล้วโฉนดที่ดิน ถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญและเป็นเอกสารที่สามารถใช้แสดงกรรมสิทธิ์ได้

ประเภทของตราครุฑ โฉนดที่ดิน หลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 3 สี คือ สีแดง, สีดำ และ สีเขียว ซึ่งแต่ละสีสามารถบ่งบอกหน้าที่ ที่แตกต่างกัน ดังนี้

ตราครุฑสีแดง

คือ เอกสารที่ดินประเภท น.ส.4 เป็นโฉนดที่ทางกรมที่ดินหรือทางราชการออกให้ตามกฏหมาย เอกสารนี้สามารถใช้แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ สามารถ ซื้อ, โอน, ขาย, ฝาก, จำนองได้ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่ง มีระวางและมีภาพถ่ายทางอากาศ ถ้าหากมีการซื้อขายกัน จำเป็นจะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานกรมที่ดินของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น

ตราครุฑสีดำ

คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท น.ส.3, น.ส.3 ข. เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้ รับรองการทำประโยชน์ โดยที่ยังไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการ สามารถ ซื้อ, โอน, ขาย, ฝาก, จำนองได้ ซึ่งจะไม่มีระวางและภาพถ่ายทางอากาศ หากมีการ ซื้อ ขาย ต้องให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมารังวัดติดประกาศ และรอหลังประกาศ 30 วันก่อน ถึงจะสามารถซื้อขายกันได้

ตราครุฑสีเขียว

คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท น.ส.3 ก เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อรับรองสิทธิครอบครองการทำประโยชน์ ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ ซึ่งมีระวางและภาพถ่ายทางอากาศ สามารถ ซื้อ, โอน, ขาย, ฝาก, จำนองได้ โดยไม่ต้องรอกรมที่ดินมารังวัดติดประกาศ ในอนาคตสามารถยื่นเรื่องขอออกเป็นโฉนดที่ดินได้