รู้หรือไม่ แต่ละสีของตราครุฑ โฉนดที่ดิน มีหน้าที่บ่งบอกถึงอะไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้วโฉนดที่ดิน ถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญและเป็นเอกสารที่สามารถใช้แสดงกรรมสิทธิ์ได้

ประเภทของตราครุฑ โฉนดที่ดิน หลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 3 สี คือ สีแดง, สีดำ และ สีเขียว ซึ่งแต่ละสีสามารถบ่งบอกหน้าที่ ที่แตกต่างกัน ดังนี้

ตราครุฑสีแดง

คือ เอกสารที่ดินประเภท น.ส.4 เป็นโฉนดที่ทางกรมที่ดินหรือทางราชการออกให้ตามกฏหมาย เอกสารนี้สามารถใช้แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ สามารถ ซื้อ, โอน, ขาย, ฝาก, จำนองได้ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่ง มีระว…